Սնանկության իրավունք

Սնանկության իրավունքի ոլորտում առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները. ⦁ պարտատերերի և պարտապանների շահերի ներկայացուցչություն կամավոր սնանկության վարույթում. ⦁ պարտատերերի և պարտապանների […]

Տեսնել ավելին ›
Վարչական իրավունք

Վարչական իրավունքի ոլորտում առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները. ⦁ Վարչական ակտ ընդունելու վերաբերյալ դիմումների պատրաստում, ⦁ Վարչական ակտերի, վարչական մարմինների գործողությունների […]

Տեսնել ավելին ›
Ընտանեկան իրավունք

Ընտանեկան իրավունքի ոլորտում առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները. ⦁ Ամուսնական պայմանագրերի կազմում և դրանց նոտարական վավերացման օժանդակում, ⦁ Ամուսնության և ամուսնալուծության […]

Տեսնել ավելին ›
Աշխատանքային իրավունք

Աշխատանքային իրավունքի ոլոտում առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները. ⦁ անհատական և կոլեկտիվ աշխատանքային պայմանագրերի կազմում, ⦁ Գործատուի ներքին և անհատական իրավական […]

Տեսնել ավելին ›
Կորպորատիվ իրավուն

Կորպորատիվ իրավունքի ոլորտում առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները. կազմակերպությունների ստեղծման, գրանցման, վերակազմակերպման, լուծարման, սնանկության հետ կապված հարցերով իրավական օգնության տրամադրում, կորպորատիվ […]

Տեսնել ավելին ›
Ժառանգական իրավունք

Ժառանգական իրավունքի ոլորտում առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները. ⦁ Ժառանգության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ իրավական խորհրդատվության տրամադրում, ⦁ Կտակի կազմման, վերացման, […]

Տեսնել ավելին ›
Վնաս պատճառելու հետևանքով ծագած պարտավորություններ

Վնաս պատճառելու հետևանքով ծագած պարտավորությունների ոլորտում առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները. ⦁ Քաղաքացու կյանքի կամ առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման հետ կապված […]

Տեսնել ավելին ›
Պայմանագրային իրավունք

Պայմանագրային իրավունքի ոլորտում առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները. ⦁ Պայմանագրերի նախագծերի պատրաստում, վերլուծություն և ռիսկերի գնահատում, ⦁ Պայմանագրերի նոտարական վավերացման և […]

Տեսնել ավելին ›
Գույքային իրավունք

Գույքային իրավունքի ոլորտում առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները. ⦁ սեփականության իրավունքի և այլ գույքային իրավունքների ձեռքբերման և դադարեցման հետ կապված հարցերի […]

Տեսնել ավելին ›
Քրեական իրավունք

Քրեական իրավունքի ոլորտում առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները. ձերբակալված անձի, մեղադրյալի պաշտպանության իրականացում քրեական վարույթի ընթացքում, տուժողի շահերի ներկայացուցչություն քրեական վարույթի […]

Տեսնել ավելին ›