Աշխատանքային իրավունքի ոլոտում առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները.

⦁ անհատական և կոլեկտիվ աշխատանքային պայմանագրերի կազմում,
⦁ Գործատուի ներքին և անհատական իրավական ակտերի կազմում,
⦁ Աշխատանքային օրենսդրության, կոլեկտիվ պայմանագրերի կատարման նկատմամբ վերահսկողության հարցերով իրավական օգնության տրամադրում,
⦁ Աշխատանքային իրավունքների իրականացման և պարտականությունների կատարման հետ կապված հարցերով իրավական օգնության տրամադրում,
⦁ կոլեկտիվ բանակցությունների վարման և կոլեկտիվ աշխատանքային վեճերի քննարկման հետ կապված հարցերով ներկայացուցչության իրականացում,
⦁ Կոլեկտիվ և անհատական աշխատանքային վեճերով դատական ներկայացուցչության իրականացում: