Ժառանգական իրավունքի ոլորտում առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները.

⦁ Ժառանության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ իրավական խորհրդատվության տրամադրում,
⦁ Կտակի կազմման, վերացման, փոփոխման և լրացման հետ կապված հարցերի վերաբերյալ իրավական օգնության տրամադրում,
⦁ Ժառանգության ընդունման, ժառանգությունից հրաժարվելու, ժառանգությունը բաժանելու հետ կապված հարցերի վերաբերյալ իրավական օգնության տրամադրում,
⦁ Ժառանգության հետ կապված հարցերով իրավական ներկայացուցչության իրականացում նոտարիատում, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, կազմակերպություններում,
⦁ ժառանգության հետ կապված իրավական վեճերով դատական ներկայացուցչության իրականացում: