Պայմանագրային իրավունքի ոլորտում առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները.

⦁ Պայմանագրերի նախագծերի պատրաստում, վերլուծություն և ռիսկերի գնահատում,
⦁ Պայմանագրերի նոտարական վավերացման և պայմանագրերից ծագող իրավունքների պետական գրանցման օժանդակում,
⦁ Պայմանագրերի կատարմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում,
⦁ Պայմանագրերի կատարման ընթացքում առաջացած վեճերի լուծմանն ուղղված բանակցությունների վարում,
⦁ Պայմանագրային հարաբերություններից բխող վեճերով ներկայացուցչություն դատարանում և արտադատական մարմիններում: