Վարչական իրավունքի ոլորտում առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները.

⦁ Վարչական ակտ ընդունելու վերաբերյալ դիմումների պատրաստում,
⦁ Վարչական ակտերի, վարչական մարմինների գործողությունների և անգործության բողքարկում վարչական կամ դատական կարգով,
⦁ Ներկայացուցչություն վարչական մարմիններում վարչական վարույթի ընթացքում,
⦁ Ներկայացուցչություն ՀՀ վարչական դատարանում, ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանում, ՀՀ վճռաբեկ դատարանում: