Քրեական իրավունքի ոլորտում առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները.

⦁ կասկածյալի, մեղադրյալի պաշտպանություն քրեական գործերով վարույթի ընթացքում,
⦁ տուժողի շահերի ներկայացուցչություն քրեական գործերով վարույթի ընթացքում,
⦁ քաղաքացիական հայցվորի և քաղաքացիական պատասխանողի շահերի ներկայացուցչություն քրեական գործերով վարույթի ընթացքում,
⦁ վկային իրավաբանական օգնության տրամադրում քրեական գործերով վարույթի ընթացքում,
⦁ դատապարտյալի շահերի ներկայացուցչություն դատավճռի կատարման ընթացքում: